HỌC BÀI

Tháng Chín 9, 2017 3:38 chiều

A./ CÂU HỎI TỰ LUẬN :

Câu 1/ Kể tên các thành phần có trong màn hình Word  (Office 2003)?

Trả lời

– Thanh tiêu đề (màu xanh): chứa tên tệp

– Thanh bảng chọn: File, edit , . . .; Help.

– Các thanh công cụ : chứa các nút lệnh.

– Vùng  soạn thảo : chứa con trỏ soạn thảo, thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang

Câu 2/ Nêu các bước lưu tệp văn bản?

Trả lời B1/ Vào file à Save ( Hoặc Ctrl + S)

B2/ Tìm đường dẫn đến ổ đĩa, thư mục (nơi cần lưu tệp)

B3/ Gõ tên tệp vào ô File nameà nháy nút save ( hoặc enter)

Câu 3/ Nêu các bước mở tệp đã có sẵn trong Word(Office 2003)?

Trả lời

Download (DOC, 87KB)

5